Hoog contrast

Regelgeving

Wettelijk kader m.b.t. toegankelijk publiek domein

Toegankelijkheid van het publiek domein komt aan bod in volgende regelgeving:

  • Het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 en de bijbehorende Omzendbrief van 23 maart 1998. 
  • De diverse Ministeriele Besluiten en Omzendbrieven gebundeld in het ‘reglement van de wegbeheerder’, van toepassing op het ontwerp en de inrichting van het openbaar domein. 
  • De wegcode, o.a. van toepassing voor het gebruik van de openbare ruimte, bv. het vrijhouden van het trottoir. 
  • De gemeentelijke politiereglementen, o.a. van toepassing voor het privatief gebruik van het openbaar domein, de terrassen en de uitstallingen.

Richtlijnen m.b.t. toegankelijk publiek domein

Ook de verschillende vademecums, die d.m.v. de omkaderende omzendbrieven beschikken over een juridische omkadering, nemen een belangrijke plaats in bij de beoordeling en de advisering van projecten. De belangrijkste zijn:

  • het vademecum toegankelijk publiek domein 
  • het vademecum integrale toegankelijkheid van parken het voetgangersvademecum 
  • het vademecum verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom 

Een gemeentebestuur kan tijdens de vergunningsprocedure van projecten bijkomende adviezen inwinnen bv. met betrekking tot toegankelijkheid. Het bijkomend advies is facultatief, maar kan indien het gebeurd toch een sturende rol vervullen bij de vergunningverlening.

Publiek domein en de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid dd. 1 maart 2010

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid die vanaf maart 2010 van kracht werd regelt de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen (zie www.toegankelijkgebouw.be). Hoewel we spreken over de ‘nieuwe regelgeving’ maakte toegankelijkheid reeds langer deel uit van bestaande regelgeving inzake Ruimtelijke Ordening. De Federale wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van personen met een handicap tot gebouwen toegankelijk voor het publiek bepaalde dat voor welbepaalde publieke gebouwen slechts een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt mag worden wanneer voldaan wordt aan welbepaalde toegankelijkheidseisen.

In de Codex Ruimtelijke Ordening wordt in hfst III ‘Stedenbouwkundige verordeningen’ onder art. 2.3.1. gesteld dat de Vlaamse Regering een gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen voor een deel van of voor het hele gewest. Onder het 7e punt wordt gesteld dat de verordeningen de nodige stedenbouwkundige voorschriften dient te bevatten om te zorgen voor ‘de toegang voor personen met een functiebeperking tot al dan niet bebouwde onroerende goederen of delen ervan toegankelijk voor het publiek’.

Zoals eerder gesteld is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening enkel van toepassing is bij de bouwaanvraag van de in het toepassingsgebied omschreven publiek toegankelijke gebouwen. Hierdoor is de impact van de verordening op de toegankelijkheid van het publiek domein eerder gering.